Nasza baza na dzisiaj to:

2150 dodanych CV

3259 ofert pracy

Regulamin

I Preambuła i definicje

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony JobBuilder.pl

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w JobBuilder.pl. prawa i obowiązki JobBuilder.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności JobBuilder.pl z tytułu świadczenia usług, 
2) JobBuilder.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.JobBuilder.pl

3) Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez JobBuilder.pl w ramach serwisu JobBuilder.pl, 
4) Profilu - należy przez to rozumieć miejsce w JobBuilder.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie

5) Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych JobBuilder.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta, 
6) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez JobBuilder.pl, odpowiedzialne za prowadzenie JobBuilder.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3. JobBuilder.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4. Użytkownikiem JobBuilder.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

§ 4a. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem JobBuilder.pl, o ile: 
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo 
2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§ 5. 
1. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

§ 6. 
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez JobBuilder.pl w ramach JobBuilder.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 
4. JobBuilder.pl rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów. 
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez: 
1) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom. 
6. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

§ 6a. JobBuilder.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla JobBuilder.pl.

§ 7. 
1. Dostęp do większości usług JobBuilder.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu. 
2. JobBuilder.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach JobBuilder.pl. JobBuilder.pl zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej. 
3. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.

§ 8. JobBuilder.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania JobBuilder.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do JobBuilder.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem JobBuilder.pl.

§ 8a. Użytkownik udziela JobBuilder.pl prawa do wyświetlania mu ogłoszeń rekrutacyjnych, a także przesyłania za jego zgodą ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.

§ 9. JobBuilder.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 10. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez JobBuilder.pl w ramach JobBuilder.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 10a. JobBuilder.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

§ 11. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez: 
1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu, 
2) umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie, 
3) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników.

III Rejestracja i Konto

§ 12. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://jobbuilder.pl/index.php/component/comprofiler/registers

§ 13. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. W przypadku usunięcia tych danych użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

§ 14. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.

§ 15. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo: 
1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 
2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy, 
3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6. ust. 3 i 4.

§ 16. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w JobBuilder.pl. JobBuilder.pl przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 18. Zrealizowanie procedury rejestracji w JobBuilder.pl, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który: 
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu, 
2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu, 
3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym, 
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce JobBuilder.pl, przerwach technicznych w działaniu JobBuilder.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

§ 19. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

§ 20. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

§ 21. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności

§ 22. JobBuilder.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika JobBuilder.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym JobBuilder.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez JobBuilder.pl w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 23. JobBuilder.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa

§ 23.1 Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez JobBuilder.pl lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

V Korzystanie z usług JobBuilder.pl świadczonych w ramach JobBuilder.pl

§ 24. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie JobBuilder.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 25. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie JobBuilder.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 
2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, 
3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 26. Zabrania się umieszczania w JobBuilder.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, 
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, 
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§ 27. Zamieszczanie w JobBuilder.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

§ 28. 
Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie JobBuilder.pl. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem JobBuilder.pl. 
Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. 
Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 29. JobBuilder.pl zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek JobBuilder.pl.

§ 30. Użytkownik ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości prywatnych oraz zaproszeń przez dowolnie wybranego innego Użytkownika, z wyłączeniem Administratorów.

§ 31. Zabrania się wykorzystywania usług JobBuilder.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 32. 
1. Wiadomości prywatne i zaproszenia od Użytkownika po raz pierwszy oznaczonego przez system antyspamowy jako spamera przez 7 dni od takiego oznaczenia kierowane będą automatycznie do katalogu "Spam". 
2. Każde kolejne oznaczenie Użytkownika jako spamera skutkować będzie wydłużeniem restrykcji określonej w ust. 1. o dodatkowe 7 dni. 
3. Wysyłanie spamu w sposób szczególnie uciążliwy dla innych Użytkowników skutkować będzie usunięciem Konta.

§ 33. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

VI Prawa autorskie

§ 34. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w JobBuilder.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w JobBuilder.pl kampanii rekrutacyjnych oraz promocyjnych.

§ 35. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w JobBuilder.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 36. Użytkownik publikujący w JobBuilder.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem JobBuilder.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z JobBuilder.pl) tych treści.

§ 37. Użytkownik udziela JobBuilder.pl prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VII Odpowiedzialność

§ 38. JobBuilder.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w JobBuilder.pl przez Użytkownika.

§ 39. JobBuilder.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

§ 40. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w JobBuilder.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 41. JobBuilder.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z JobBuilder.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem JobBuilder.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 42. 
1. JobBuilder.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem JobBuilder.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 
2. Odpowiedzialność JobBuilder.pl za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 43. JobBuilder.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania JobBuilder.pl w całości albo w części.

§ 43a. W przypadku otrzymania przez JobBuilder.pl urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, JobBuilder.pl nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 44. JobBuilder.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu JobBuilder.pl.

IX Przepisy przejściowe i końcowe

§ 45. JobBuilder.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 

Go to top