Nasza baza na dzisiaj to:

2150 dodanych CV

3259 ofert pracy

facebook linkedin twitter

główny specjalista do spraw: realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji i Remontów, Biuro Logistyki - ważne do dnia 22 czerwca 2018 r.

Nazwa Firmy: Ministerstwo Finansów
Rodzaj umowy: Umowa o pracę - cały etat
Region:
  • Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Opis Stanowiska:

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: wyższe - inżynier o kierunku inżynieria środowiska

·         Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze budownictwa ogólnego

·         Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

·         Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”albo zgoda na poddanie się procedurze mającej na celu uzyskanie poświadczenia

·         Znajomość ustawy Prawo budowlane

·         Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

·         Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

·         Znajomość przepisów dotyczących projektowania i budowy obiektów budowlanych

·         Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

·         Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi

·         Umiejętność argumentowania

·         Umiejętność współpracy w zespole

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

·         Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zamówień publicznych

·         Przeszkolenie z zakresu kosztorysowania w budownictwie

·         Znajomość ustawy o finansach publicznych

Oferujemy:

Umowę o pracę.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 22 czerwca 2018 r.

·         Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/077/BL

Całość ogłoszenia pod adresem:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,28179

 

Jak się ubiegać :

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa ogólnego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

·         Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1167, z późn.zm.) w celu uzyskania tego poświadczenia

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Wynagrodzenie (netto): maksymalny mnożnik do wyskości 3,4 razy kwota bazowa (to stanowi wysokość brutto wynagrodzenia zasadniczego) plus inne składniki
Osobowa kontaktowa: Agnieszka Skipirzepska
Telefon: 6943883
Go to top